Warunki Uczestnictwa

Warunki uczestnictwa
Uczestnictwo w konkursie firmy Rosental Organics GmbH, zwanej dalej operatorem lub organizatorem, jest bezpłatne i podlega wyłącznie niniejszym warunkom uczestnictwa.
Procedura konkursu
Konkurs trwa od 07.11.2021 r., godz. 00:00 do13.11.2021 r., godz. 23:59. W tym okresie użytkownicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie online.
Uczestnictwo
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie. Udział w konkursie jest możliwy tylko w okresie trwania konkursu. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie terminu zgłoszeń nie będą brane pod uwagę w losowaniu.
W konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie na uczestnika. Surowo zabrania się używania wielu adresów e-mail lub wielu profili na Facebooku w celu zwiększenia szans na wygraną.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Kwalifikowalność
W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce które ukończyły 14 lat. Udział w konkursie nie jest ograniczony do klientów organizatora i nie jest uzależniony od zakupu towarów lub usług.
Jeżeli uczestnik nie ma zdolności do czynności prawnych, wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego.
W konkursie nie mogą brać udziału wszystkie osoby zaangażowane w opracowanie i realizację konkursu oraz pracownicy Operatora, a także członkowie ich rodzin. Ponadto operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia osób z udziału w konkursie, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody, np.
(a) w przypadku manipulacji w związku z dostępem lub realizacją losowania nagród, (b) w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa, (c) w przypadku nieuczciwego postępowania lub (d) w przypadku podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z udziałem w losowaniu nagród.
Wygrana, powiadomienie i przekazanie nagrody
Przyznane zostaną następujące nagrody:
Peleton
Zwycięzcy zostaną wyłonieni po upływie terminu zgłoszeń w drodze losowania spośród wszystkich uczestników. Jeśli konkurs jest powiązany z zadaniem, tylko ci uczestnicy, którzy poprawnie wykonają zadanie, zostaną uwzględnieni w losowaniu.
Zwycięzcy loterii zostaną poinformowani o wygranej w odpowiednim czasie za pośrednictwem osobnego e-maila.
Nagroda zostanie przekazana wyłącznie zwycięzcy lub opiekunowi prawnemu niepełnoletniego zwycięzcy. Nie ma możliwości wymiany, odbioru lub wypłaty nagrody w gotówce.
Wszelkie koszty związane z wysyłką nagród ponosi operator. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odebraniem nagrody ponosi zwycięzca. Zwycięzca jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.
Jeśli zwycięzca nie odpowie po dwóch prośbach w ciągu 3 tygodni, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.
Zakończenie konkursu
Organizator zastrzega sobie wyraźnie prawo do zakończenia konkursu bez uprzedzenia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić przeprowadzenie konkursu zgodnie z planem.
Ochrona danych
Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, są prawdziwe i prawidłowe.
Organizator zaznacza, że wszystkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez ich zgody.
Wyjątek stanowi firma Rosental Organics GmbH, której zlecono przeprowadzenie konkursu i która musi gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia konkursu.
W przypadku wygranej, zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w mediach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej Operatora oraz na jego platformach społecznościowych.
Uczestnik może w każdej chwili odwołać swoją deklarowaną zgodę. Odwołanie musi zostać przesłane w formie pisemnej na dane kontaktowe organizatora podane w obszarze nadruku na stronie internetowej. Po odwołaniu zgody, zgromadzone i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.
Zastrzeżenie na Facebooku
Ta promocja nie jest związana z serwisem Facebook i nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani organizowana przez serwis Facebook.
Prawo właściwe
Pytania lub skargi związane z konkursem należy kierować do operatora. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji Stopka na stronie internetowej.
Konkurencja ze strony operatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Klauzula rozdzielności
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa. Nieważne postanowienie zastępuje się postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które w największym stopniu zbliżone jest do ekonomicznej intencji i celu nieważnego postanowienia. To samo ma zastosowanie w przypadku luki w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.